Alle stemgerechtigde leden hebben inmiddels per mail onderstaande uitnodiging ontvangen. Mocht dit NIET zo zijn meldt dit dan bij secretariaat@egmondia.com. Wellicht staat uw mailadres foutief in onze administratie. Voor alle andere betrokkenen (o.a. sponsors, vrijwilligers en donateurs) is onderstaande ter informatie.

OPROEP VOOR EEN BIJZONDERE LEDENVERGADERING OP 10 OKTOBER 2022, 19.30 UUR

Beste leden, ouders en familieleden, beste allemaal,

Op 24 augustus jl. heeft de Raad van State een beslissing openbaar gemaakt die teleurstellend en zeer ongunstig is voor het lopende fusieproces op de beoogde nieuwe locatie. Met de vernietiging van het door de gemeente in 2019 vastgestelde bestemmingsplan, staan de drie Egmondse voetbalclubs voor een nieuwe uitdaging. De bestuurders van de drie voetbalclubs hebben op 6 september overleg gevoerd hoe het fusieproces voort te zetten. Op 14 september is nader overleg gevoerd met de betrokken wethouder van de gemeente Bergen.

 De besturen van de s.v. Adelbert, v.v. Egmondia en v.v. Zeevogels vragen u op 10 oktober a.s. om 19: 30 uur bij uw vereniging voor de fusie te stemmen, voor het behoud van een sportief hoogwaardige en financieel gezonde (fusie)voetbalvereniging voor alle Egmonders op een modern, nieuw en toekomstbestendig voetbalcomplex. Het succes van de jeugd fusieteams is voor ons leidend voor een gezonde voetbaltoekomst.

De leden van de drie verenigingen wordt gevraagd om over het volgende te beslissen:

U stemt vóór of tegen het doorzetten van het fusieproces van de voetbalvereniging waar u lid van bent. U stemt vóór of tegen een nieuwe fusievereniging, een nieuw complex op één van de huidige voetbalcomplexen, voor alle senioren en jeugdteams.

Toelichting:

U stemt daarmee vóór of tegen de onderstaande stappen, welke noodzakelijk zijn voor de fusie:

 • De fusie zal worden voortgezet en op korte termijn ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
 • Dit betekent dat de bestaande verenigingen na akkoord van de leden juridisch zullen opgaan in de nieuw op te richten v. Egmond, met een eigen fusiebestuur.
  • Dit zal resulteren in een nieuwe formele fusievereniging, met nieuwe statuten, vast te stellen door een notaris.
 • Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat, naast de 28 jeugdteams die al onder de naam v.v. Egmond in competitieverband voetballen, ook de seniorenteams, de damesteams en eventueel overige nog buiten de ingezette fusie gebleven teams, zo snel mogelijk onderdeel van de fusie zullen worden. Teamindelingen worden te zijner tijd in gezamenlijkheid bepaald.
 • Besloten is de eerder gekozen locatie Egmonderstraatweg noodgedwongen los te laten. Het plan is helaas toch te complex gebleken en realisering ervan zal, los van de kosten en energie die nog moet worden geïnvesteerd, te lang duren.
 • Het besluit over de (uiteindelijke) locatie, en het nieuwe complex van de nieuwe voetbalvereniging zal, in verband met de benodigde financiering, in handen van de gemeenteraad worden gelegd. Het nieuwe complex komt op een van de huidige voetbal locaties, er zijn geen andere realistische locaties.

Voor de locatiekeuze geldt het volgende:

 • Van iedere locatie wordt door de gemeente een QuickScan gemaakt. Iedere vereniging levert de positieve en/of negatieve punten of een beoogd plan op hoofdlijnen per huidige locatie aan.
 • Het plan wordt voorgelegd aan het College van Wethouders (‘het College’).
 • Het College bepaalt op grond van de QuickScan en de praktische haalbaarheid een voorkeurslocatie en vraagt de Gemeenteraad (‘de Raad’) daar mee in te stemmen.
 • De Raad stemt voor de voorkeurslocatie of geeft het College de opdracht om zaken nader uit te werken voor één of meerdere locaties.
 • Planning: inleveren quick scans uiterlijk eind dit jaar, bindend besluit van de gemeenteraad in/vanaf 2023, eerste kwartaal.

Omdat het eerder genomen fusiebesluit was gekoppeld aan de locatie Egmonderstraatweg, is dat nu niet meer geldig. Om die reden zullen wij opnieuw de leden moeten raadplegen om bovenstaande voor te leggen.

De drie besturen van de huidige clubs hechten eraan het volgende nog eens te benadrukken.

Het besluit om te fuseren is door de drie verenigingen al in 2013 genomen. Op de uiteindelijk te realiseren fusie is sinds een aantal jaar geanticipeerd door de verschillende jeugdteams jaargang voor jaargang in zogenaamd samengestelde teams onder de naam ‘v.v. Egmond’ te laten uitkomen en spelen. Dit is een groot succes gebleken.

 We hebben vastgesteld dat het succes dusdanig groot is dat de inmiddels genomen stappen om tot de fusie te komen, feitelijk en ook moreel niet meer kunnen worden teruggedraaid. Vanaf dit seizoen speelt de gehele Egmondse jeugd in een fusieteam. Het gaat hierbij om maar liefst 28 teams. De fusie is primair bedoeld om de Egmondse jeugd en voetbalgemeenschap minimaal voor de komende 20 tot 30 jaar perspectief, plezier en sportieve uitdaging te kunnen bieden, in een gezonde nieuwe vereniging met alle faciliteiten en mogelijkheden van dien. Het plan voor een prachtig nieuw en modern complex gaat niet verloren. In de kern hoeft het alleen maar waar nodig te worden aangepast aan de locatie waar de uiteindelijke keuze op valt. Afstanden zijn heel klein, zodra je de poort van het nieuwe complex door bent, ben je thuis op ons mooie nieuwe complex.

Als er vragen of onduidelijkheden zijn of behoefte bestaat aan toelichting, onderbouwing of afstemming, dan kan contact worden opgenomen met de volgende personen die zich namens de drie huidige clubs met het verdere traject bezighouden:

Marco Dekker

Jan de Jong

De belangrijkste oproep van de drie clubs luidt: kom op 10 oktober vanaf 19.30 uur naar de kantine, kom stemmen, beslis mee over de toekomst van het voetbal in de drie Egmonden.

Het bestuur  

 

Reacties zijn gesloten.