In 2014 hebben de drie Egmondse voetbalclubs het besluit genomen om tot een fusie van de drie verenigingen te komen. Dit besluit, dat in 2015 met het tekenen van een fusiecontract is bekrachtigd, is gekoppeld aan de weloverwogen keuze voor een specifieke locatie voor de nieuwe club. Deze locatie in de Egmonden ligt ingesloten tussen de Oldenborghweg, Egmonderstraatweg en Heilooër Zeeweg. Acht jaar verder lijkt zich het beeld op te dringen dat de totstandkoming van de fusie moeizaam zou verlopen. Er wordt zelfs al gefluisterd dat de klad erin zou zitten. Niets is echter minder waar.

De afgelopen jaren is achter de schermen koortsachtig doorgewerkt om alles zoveel mogelijk gereed te hebben, zodra de lichten op groen gaan. Op dit moment wordt met spanning gewacht op het besluit van de Raad van State op het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan. Om de nieuwe voetbalvereniging VV Egmond op de uitverkoren plaats te kunnen laten verrijzen dient de bestemming te worden gewijzigd van ‘bollenvelden’ in ‘sportaccommodatie en park’. Een besluit mag na de zitting van 6 april jl. nu elk moment worden verwacht, of anders kort na de zomer.

Om structuur in de lange voorbereiding te krijgen zijn onder regie van de drie nog zittende verenigingen acht specifieke werkgroepen opgericht. De werkgroepen, die bestaan uit vertegenwoordigers van de drie fusieverenigingen, hebben met veel energie en enthousiasme een plan van aanpak uitgewerkt om de fusieorganisatie vorm te geven. De vrijwillige leden van deze werkgroepen zijn benaderd vanwege hun professionele kennis  en expertise vanuit hun vrijwilligerservaring bij de nog bestaande clubs. De werkgroepen hebben zich gezet aan de uitwerking van een organisatie structuur, aan de financiële en juridische kant van de fusie, als ook aan de voetbaltechnische kant ervan (senioren, jeugd, selectie, inschatting diverse niveaus, etc.) Daarnaast zijn er werkgroepen die zich bezighouden met onderwerpen als identiteit, evenementen, communicatie, sponsoring en de bouw/aanleg van het complex en de velden. Voorts is er een fusiecommissie benoemd, bestaande uit vertegenwoordigers van de 3 besturen van respectievelijk v.v. Adelbert, v.v. Egmondia en v.v. Zeevogels. Er is sprake van externe ondersteuning vanuit de gemeente voor de te nemen stappen bij de voorbereiding van een nieuw complex. Om de organisatie te vormen is steun gevraagd en verkregen vanuit de KNVB en het NOC*NSF.

Het traject vraagt om veel geduld, doch er wordt gestaag doorgewerkt. Er is ook géén weg terug, iedereen staat vol in de startblokken. In de jeugd wordt sinds het seizoen 2018-2019 met samengestelde teams gewerkt, waarmee het feitelijk en materieel al tot een samensmelting of fusie is gekomen. Tot en met vorig seizoen is het aantal samengestelde teams gegroeid naar 13. Vanaf het komend seizoen speelt de gehele jeugd onder de nieuwe naam V.V. Egmond. Het gaat dan in totaal om 18 teams/selecties. Momenteel trainen en spelen de teams in drie aansluitende tijdvakken beurtelings op de (langzaam steeds verder verouderende) complexen van v.v. Egmondia, v.v. Adelbert en v.v. Zeevogels. Dit moet nu snel veranderen. Iedereen is heel hard toe aan een nieuw complex waar iedereen kan samenkomen om te voetballen, te recreëren en voetbal te kijken.

Het per leeftijdsgroep samenvoegen van de drie verenigingen heeft al veel goeds gebracht. Er zijn veel successen en kampioenschappen behaald en er wordt volop plezier beleefd. De voetballende jeugd van de drie Egmonden trekt samen op, ook meer en meer buiten het voetbal om. De laatste stap is dat er eindelijk groen licht komt voor een prachtig nieuw complex. Het geduld wordt op de proef gesteld, doch men houdt vol en wacht verwachtingsvol op het verlossende signaal en de boodschap dat voetballend Egmond vol vooruit kan.  

Reacties zijn gesloten.