De leden en donateurs van voetbalvereniging Egmondia worden uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering van de club bij te wonen.

De vergadering wordt gehouden op dinsdag 10 september 2019, aanvang 20.30 uur in de kantine op ons sportcomplex.

(Let op! In een eerste uitnodiging stond per abuis 19.30 uur als aanvangstijd. De juiste tijd is 20.30 uur.)

AGENDA

– Opening
– Verslag vorige vergadering
– Jaarverslag door de secretaris
– Jaarverslag voorzitter jeugd
– Financieel verslag door de penningmeester
– Verslag kascontrole commissie
– Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
– Begroting seizoen 2019 /2020
– Bestuursverkiezingen. Vz Paul Kager en Pm Robert Wijker zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om de volgende personen als nieuw bestuurslid te benoemen: Paul Castricum, Joke Weenink, Dennis van der Laarse, Marco Dekker en Marcel van Opstal. Jan de Jong en Philip de Baar zijn herkiesbaar voor een nieuwe periode van 2 jaar.
– Mededelingen bestuur; taakverdeling, fusie vorderingen, jeugdzaken, consumptieprijzen kantine (zaterdag en zondag), beleidszaken
– Rondvraag
– Sluiting

Met sportieve groet,

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.